Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':


Mixku':

SIN DATOS

Chinaa':


Alzatate:


Pinuul Ha':

SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

Ta' Wich Xilotepek:

1 - nimaq pataq rixikin [ nimaqʰ pataqʰ ɾiʃikin ] "mejillas grandes"

2 - nimaq pan xikin "mejillas grandes"

SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

Mejillas grandes

Seleccione una localidad.