Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':

Ah Sanaant

1 - ripe'b'aj [ ɾipe'w’aχ ] "lo pisa"

2 - riyeq' naa' [ ɾijeq’ naːʔ ] "lo pisa"

Ah San Jot

1 - sa q'aa' xipab'aj naa' q'ajas [ sa q’aːʔ ʃipaw'aχ naːʔ q’aχas ] "la niña pisó la basura"

2 - xiyaq' qa naa' [ ʃijaq’ qa naːʔ ] "lo pisó"

Ah San Pix

1 - nayeq' naa' [ najeq’ naːʔ ] "los pisas"

Ah San Luukax

1 - riyeq' naa' [ ɾijeq’ naːʔ ] "lo pisa"


Mixku':


Chinaa':

1 - rupab'aj [ ɾ̥upaw’aχ ] "lo pisó"

2 - pa' pana [ paʔ pana ] "pisar"

3 - ra'k'on rup'uhchaa chi' iq'ajis [ ɾ̥aʔk’on ɾup’uht͡ʃaː t͡ʃiʔ ʔiq’χis ] "la niña pisa la basura"

4 - su q'ahaa' rupuch'b'aj q'ajis "la niña pisa la basura"

5 - rupab'aam "lo pisa"

6 - rup'uch'om "lo pisa"


Alzatate:


Pinuul Ha':

1 - na ruyehq'aam [ na ɾujehq’aːm ] "lo está pisando"

3 - pa'alkiin pan ma' ch'uwa' [ paʔalkʲiːn pan maʔ t͡ʃ’uwaʔ ] "estoy parado en el lodo"

4 - ruyeq' [ ɾujeq’ ] "lo pisa "

SIN DATOS

Ta' Wich Xilotepek:

1 - ch'un ixq'un ihrupab'ej ma' q'ajis [ t͡ʃ’un ʔiʃq’un ʔihɾupaw’eχ maʔ q’aχis ] "la niña pisó la basura"

2 - ruyehq'aa [ ɾujehq’aː ] "lo pisa"

3 - hinrujer naa, nrupab'ej naa [ hinɾuχeɾ naː, nɾupaw’eχ naː ] "lo pisa"

4 - ihpa' naa, ihruyoq'om paam [ ʔihpaʔ naː, ʔihɾujoq’om paːm ] "lo pisó"

4 - ch'un ixq'un nrujer naa' ma' q'ajes "la niña pisa la basura"

6 - ch'un pi'y nurujerom naa ma' q'ajes "la niña pisa la basura"


Lo pisa ("La niña pisa la basura")

Seleccione una localidad.

Información sobre la variable:

Verbo: existe variación lexical del término lo pisa; para Palín /xipab'aj/, /rupab'aj/ y /pa' pana/ en Chinautla y /ihrupab'ej/ y /ruyehq'aa/ para Jilotepeque.

Isoglosas:

Variación Lexical
1) xipab'aj
2) rupab'aj, pa' pana
3) ihrupab'ej, ruyehq'aa

Tipo de Variación:

Lexical