Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':

Ah Sanaant

1 - kaqluuch' [ kaqʰluːt͡ʃ’ ] "calambre"

2 - kaqluuch' [ kjaqʰluːt͡ʃ’ ] "calambre"

Ah San Jot

1 - kaqluuch' [ kʲaqʰluːt͡ʃ’ ] "calambre"

2 - kaqluuch' [ kaqʰluːt͡ʃ’ ] "calambre"

Ah San Pix

1 - kaqluuch' [ kʲaqʰluːt͡ʃ’ ] "calambre "


Mixku':

5 - na ralach'am riib' nituuq [ na ɾalat͡ʃ’am ɾiːm̰ nituːqʰ ] "mi pie se está acalambrando"


Chinaa':

1 - riyuchaj riib' wooq [ ɾujut͡ʃaχ riːm̰ woːqʰ ] "se me acalambró el pie"

2 - chi're wooq [ t͡ʃiʔɾe woːqʰ ] "calambre"

3 - juch'ek [ χut͡ʃ’ekʰ ] "calambre"

4 - rurach'aj riib' wooq [ ɾuɾat͡ʃ’aχ ɾiːm̰ woːqʰ ] "se acalambra mi pie"

5 - ruwak'aj riib' iwooq [ ɾuwak’aχ ɾiːm̰ ʔiwoːqʰ ] "me da calambre"

6 - rulach'aj riib' [ ɾulat͡ʃ’aχ ɾiːm̰ ] "calambre"


Alzatate:


Pinuul Ha':

1 - rutol riib' maj nuvena [ ɾutol ɾiːm̰ maχ ] "calambre"

5 - ma' luuch' taqee', k'axe [ maʔ luːt͡ʃ’ taqeːʔ, k’aʃe ] "el calambre, duele"

6 - ma' luuch' taqee', k'axe [ maʔ k’aʃe maχ woːqʰ ] "me dio calambre"


Ta' Wich Xilotepek:

1 - luuch' [ luːt͡ʃ’ ] "calambre"

2 - luuch' [ luːt͡ʃ’ ] "calambre"

3 - ma' luuch' [ maʔ luːt͡ʃ’ ] "calambre"

4 - ma' luuch' [ maʔ luːt͡ʃ’ ] "calambre"

4 - maj luuch' [ maj luːt͡ʃ’ ] "calambre"

6 - luuch' [ luːt͡ʃ’ ] "calambre"


Calambre

Seleccione una localidad.

Información sobre la variable:

Sustantivo: existe variación lexical del término diente; para Palín /kaqluuch'/, /riyuchaj riib' wooq/ y /chi're wooq/ en Chinautla y /luuch'/ para Jilotepeque.

Isoglosas:

Variación Lexical
1) kaqluuch'
2) riyuchaj riib' wooq, chi're wooq
3) luuch'

Tipo de Variación:

Lexical