Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':

Ah San Jot

1 - saqperik ruka'al [ saqʰpeɾikʲ ɾukaʔaɬ ] "pálido"

2 - saqperik, saqmejik [ saqʰpeɾikʲ, saqʰmeχikʲ ] "pálido"

Ah San Pix

1 - saq nka'ya [ saqʰ nkaʔja ] "pálido"

Ah San Luukax

1 - saqmajek [ saqʰmaχekʰ ] "pálido"


Mixku':

4 - sak' nka'ye [ sak’ ŋkaʔje ] "pálido"

5 - xik'e wach [ ʃik’e wat͡ʃ ] "pálido"


Chinaa':

1 - raxmuch'ek [ ɾ̥aʃmut͡ʃ’ekʰ ] "pálido"

2 - re' pooy tah che nka'ye [ ɾeʔ poːj tah t͡ʃe nkaʔje ] "la ropa se ve pálida"

3 - saq saq chi pan chii' [ saqʰ saqʰ t͡ʃi paŋ t͡ʃiːʔ ] "pálido"

4 - saqpoq'ek [ saqʰpoq’ekʰ ] "pálido "

5 - rax nka'ye [ ɾ̥aʃ nkaʔje ] "pálido"

6 - saq saq ma' nka'ye [ saqʰ saqʰ maʔ nkaʔje ] "se ve pálido"


Alzatate:


Pinuul Ha':

1 - saq wach [ saqʰ wat͡ʃ ] "pálido"

3 - ma' saq [ maʔ saqʰ ] "pálido"

4 - saqperik [ saqʰpeɾikʲ ] "pálido"

5 - saqperik [ saqʰpeɾikʲ ] "pálido"

6 - saqperik [ maʔ saqʰpeɾikʰ ] "pálido"


Ta' Wich Xilotepek:

1 - ma' tik na rusaaq'i [ maʔ tikʰ na ɾusaːq’i ] "la ropa se ve pálida"

2 - saq moq'ek [ saq moq’ekʰ ] "pálido"

3 - saqmoq'ek [ saqʰmoq’ekʰ ] "pálido"

4 - saqmoq'ek, saqperik [ saqʰmoq’ekʰ, saqʰpeɾikʰ ] "pálido"

4 - saqmoq'ik [ saqʰmoq’ikʰ ] "pálido"

6 - saqmoq'ik [ saqʰmoq’ikʰ ] "pálido"


Pálido ("La ropa se ve pálida")

Seleccione una localidad.

Información sobre la variable:

Adjetivo: existe variación lexical del término pálido; Palín /saqperik/, /raxmuch'ek/ y /tah che nka'ye/ en Chinautla y /na rusaaq'i/ y /saq moq'ek/ Jilotepeque.

Isoglosas:

Variación Lexical
1) saqperik
2) raxmuch'ek, tah che nka'ye
3) na rusaaq'i, saq moq'ek

Tipo de Variación:

Lexical